• 0

SAICA  KLERK – 2023 AANSTELLINGS

(SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS)

Sluitings datum: 31 Oktober 2022

Area: Menlopark, Pretoria-Oos

Aanstelling: 3 Jaar Klerkskap Kontrak

Salaris: R15,000-00 – R 16,000-00

‘n Gevestigde Ouditeursfirma in Menlopark, Pretoria-Oos is opsoek na ‘n finale jaar BCom Finansiële student wat vanaf Januarie 2023 wil begin met klerkskapkontrak..

Honeurs kan reeds voltooi wees of deeltyd volooi word gedurende 2023.

Hierdie applikant MOET vanplan wees om die CTA te voltooi gedurende die klerkskap kontrak. 

Moet 100% Afrikaans kan praat, lees en skryf.

Lisensie en eie betroubare vervoer noodsaaklik om betyds by werk te wees.

Stuur asseblief die volgende inligting dringend:

•           Jou CV’s in Microsoft Word formaat

•           Volledige akademiese rekord van resultate

•           Matrieksertifikaat

•           Afskrif van bestuurslisensie

Indien jy aan al die bogenoemde vereistes voldoen, stuur aansoek na

Epos: cvdata@mweb.co.za

Onderwerp: “SAICA Klerkskap 2023Menlopark”.

As u nie binne 2 weke na die sluitingsdatum gekontak word nie, beskou u aansoek as onsuksesvol.

OOSTELIKE Personeel KONSULTANTE BK (SEDERT 1990)

Kontaknommer: 0123483218

Webtuiste: www.easternpersonnel.co.za

Facebook: https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/easternpersonnel


 • 0

CONVEYANCING SECRETARY (TRANSFERS AND/OR BONDS EXPERIENCE)

Closing date: 31 May 2022
Appointment: Permanent, full-time position
Area: Brooklyn, Pretoria East, Gauteng Salary: R 18,000-00 to R 22,000 basic per month (Negotiable)

Senior Conveyancing secretary – BONDS:

Fully Computer Literate

Experience with Bonds for FNB, Investec, Std Bank, ABSA, Nedbank

Must be familiar with Legal Suite, GhostConvery, Webconvey, E4 Law and LexisConvey  

Salary estimate R18,000 -R22,000 (pending on experience)  – Negotiable

Temporary and a Permanent appointment 

Senior Conveyancing secretary – TRANSFERS

Fully Computer Literate

Transfers

Must be familiar with Legal Suite, GhostConvery, Webconvey, E4 Law and LexisConvey  

If you meet the above-mentioned requirements, please send your detailed CV to
E-mail: cvdata@mweb.co.za
Subject: “Conveyancing Secretary
If you are not contacted within 2 weeks of the closing date, please regard your application as unsuccessful.

EASTERN PERSONNEL CONSULTANTS CC (SINCE 1990)
Contact number: 0123483218
Website:
www.easternpersonnel.co.za
Facebook:
https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/easternpersonnel

IMPORTANT NOTICE: ­By applying for this position and providing Eastern Personnel Consultants CC with your CV and other personal information, you are consenting to the information being used for the specific purpose for which it was provided, which is recruitment purposes and possible appointment purposes (should you be successful). Please note that your information will be processed for recruitment purposes only or for such purposes relating to assessing the establishment of an employment relationship with yourself, and this will be done in accordance with the applicable data protection and privacy legislation. We confirm that such information will not be used for any other purpose without obtaining your prior consent. If your application is not successful, we retain your CV and other information provided for a period of 3 months. If you object to your information being used in accordance with the aforementioned clauses, please do not apply.


 • 0

INTERIOR, KITCHEN & BATHROOM DESIGNER & SALES AGENT

Closing date: 31 May 2022
Employment: Permanent, full-time position
Area: Brooklyn, Pretoria East
Qualification: Interior design qualification
Salary: R 12,000-00 to R 15,000-00 basic

Working experience and knowledge of the following:

 • Interact with customers to identify project requirements by developing information related to design, material, specifications, and estimated price.
 • Design and prepare plan layout as asked by customer using sketches and blueprints.
 • Involve actively in purchase, freight, supply, production, quality check and delivery to end user along with accurate customer invoicing.
 • Initiate and monitor specialty orders.
 • Coordinate purchase of required materials and sales add-on.
 • Implement merchandising and marketing programs working with marketing department.
 • Supervise available market resources for leads along with building trends to tap utmost market share.
 • Provide excellent customer service through sales calls in the field with purpose to sell and follow-up.
 • Perform with purchase department and buyers on customized orders.
 • Develop and present reports on store project management every week to corporate and regional management.
 • Provide top level solutions creative in design fulfilling customer’s requirement and budget.
 • Provide kitchen and bath design at home and store.

Only if you comply with ALL the above-mentioned requirements, send CV and qualification(s) to:
Email cvdata@mweb.co.za
Subject: Interior, Kitchen & Bathroom Design Sales Agent

If you are not contacted within 2 weeks of the closing date, please regard your application as unsuccessful.

EASTERN PERSONNEL CONSULTANTS CC (SINCE 1990)
Contact number: 0123483218
Website:
www.easternpersonnel.co.za
Facebook:
https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/easternpersonnelIMPORTANT NOTICE: By applying for this position and providing Eastern Personnel Consultants CC with your CV and other personal information, you are consenting to the information being used for the specific purpose for which it was provided, which is recruitment purposes and possible appointment purposes (should you be successful). Please note that your information will be processed for recruitment purposes only or for such purposes relating to assessing the establishment of an employment relationship with yourself, and this will be done in accordance with the applicable data protection and privacy legislation. We confirm that such information will not be used for any other purpose without obtaining your prior consent. If your application is not successful, we retain your CV and other information provided for a period of 3 months. If you object to your information being used in accordance with the aforementioned clauses, please do not apply.


 • 0

EKSTERNE VERKOOPS VERTEENWOORDIGER

Sluitings datum: 31 Mei 2022

Aanstelling: Permanent, Voltydse posisie

Ligging: Erasmuskloof, Pretoria-Oos, Gauteng

Basiese Salaris: R 25,000 – R 30,000 per maand (opsie van kommissie kan bespreek word na pro basie tydperk)

Byvoordele: Selfoon toelae en Petrol toelae.

 • ‘n Gevestigde firma in Pretoria is opsoek na ‘n selfgedrewe en energieke Eksterne Verkoops Verteenwoordiger, tussen die ouderdom van 30 tot 40 jaar vir die bemarking van langtermyn diensooreenkomstig in die kommersiële eiendom veld.
 • Vorige verkoops agtergrond met verwysings noodsaaklik.
 • ‘n Agtergrond en/of kennis van die Eiendomsontwikkeling veld of Verkeersvloei beplanning of Kommersiële eiendom bedryf (insluiting inkopiesentrums) sal ‘n groot voordeel wees.
 • Baie netjiese persoon wat gesteld is op ‘n professionele voorkoms en met die vermoë om op hoë professionele en sosiale vlakke te kommunikeer.
 • Eie betroubare vervoer noodsaaklik in die Gauteng-area.
 • Moet bereid wees om van tyd tot tyd te vlieg na Durban, Kaapstad, Kimberley en George om nuwe voornemende kliënte te besoek.
 • Opstel en reël van afsprake om nuwe besigheid in te bring. ‘n Lys van ly drade is beskikbaar.
 • Moet onafhanklik kan werk en ‘n self-gedrewe persoon wees met ‘n sterk, sprankelende persoonlikheid.
 • Moet die vermoë besit om selfstandig te werk en eie inisiatief te neem wanneer dit kom by onderhandelinge.
 • Moet die vermoë beskik om teleurstellings professioneel te hanteer, aanvaar en aan te beweeg.
 • Moet oor die vermoë besit om voornemende kommersiële kliënte se argitekte by te staan met die uitleg en beplanning voordat daar met konstruksie begin word.
 • Bestaande kommersiële komplekse en eiendom moet ontleed word en praktiese voorstelle moet gegee word om die produk en diens optimaal te laat funksioneer.
 • Moet die vermoë besit om selfversekerd en selfstandig die produkte en dienste voor te lê aan topbestuur en ontwikkelaars van groot kommersiële eiendomme en komplekse.
 • Moet die vermoë hê om beide ‘n diens en produk suksesvol te bemark en portefeulje te bestuur asook instand te hou om langtermyn verhoudings met kliënte te verseker.
 • Hierdie is nie ‘n kantoor gedrewe pos wat met epos en oproepe uit ‘n kantoor opset suksesvol bestuur kan word nie, maar benodig ‘n “hands on approach”-tipe persoon wat uit is in die veld en kliënte aangesig-tot-aangesig besoek, behoefte bepalings doen en optimale kliëntediens en tevredenheid verseker.
 • Gaan vir die eerste 4 – 6  maande nou saam met die Hoof Uitvoerende Beampte werk vir opleiding in die veld.
 • Tegniese opleiding van produk gaan ook gegee word.

Indien jy aan al die bogenoemde vereistes voldoen, stuur aansoek asook afskrif van die mees onlangse punte uitslae na

Epos: cvdata@mweb.co.za

Onderwerp: “Eksterne Bemarking Verteenwoordiger”

Indien jy geen terugvoer binne 14 dae ontvang nie, aanvaar die aansoek as onsuksesvol.

OOSTELIKE PERSONEEL KONSULTANTE (SEDERT 1990)

Kontaknommer: 0123483218

Epos: cvdata@mweb.co.za

Webtuiste: http://www.easternpersonnel.co.za

Facebook Blad: https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/easternpersonnel

BELANGRIKE KENNISGEWING: Deur aansoek te doen vir hierdie pos en om u CV en ander persoonlike inligting aan Oostelike Personeel Konsultante BK te verskaf, gee u toestemming dat die inligting gebruik word vir die spesifieke doel waarvoor dit verskaf is, wat werwings doeleindes en moontlike aanstellings doeleindes is (sou u suksesvol wees). Let daarop dat u inligting slegs vir werwings doeleindes of vir sodanige doeleindes wat verband hou met die beoordeling van die totstandkoming van ‘n diensverhouding met uself verwerk sal word, en dit sal gedoen word in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing oor databeskerming en privaatheid. Ons bevestig dat sulke inligting nie vir enige ander doel gebruik sal word sonder dat u vooraf toestemming daarvoor verleen het nie. As u aansoek nie suksesvol was nie, behou ons u CV en ander inligting vir ‘n tydperk van 3 maande. As u beswaar maak daarteen dat u inligting in ooreenstemming met die voormelde klousules gebruik word, moet u asseblief nie aansoek doen nie


 • 0

GEKWALIFISEERDE REKENMEESTER

Sluitings datum: 31 Mei 2022

Aanstelling: Permanent, Voltydse posisie.

Ligging: Waterkloofhoogte, Pretoria-Oos, Gauteng.
Salaris:  R 25,000 – R 30,000 (Onderhandelbaar – gegrond op ondervinding).

Werksure: Maandag tot Donderdag: 08:00 – 16:30 en Vrydag 08:00 tot 16:00.

Noodsaaklike kwalifikasie: BCom Rekeningkunde en voltooide SAICA Klerkskap en ten minste 3 Jaar nagraadse ondervinding
Rekenaar pakkette: Pastel Accounting | Pastel Evolution |MS Excel | Caseware

‘n Gevestigde maatskappy in die eiendoms mark is op soek na ‘n gekwalifiseerde rekenmeester met Caseware-ervaring om by hul span aan te sluit:

 • Berei ouditwerk papiere vir eksterne ouditeure voor.
 • Rekonsiliasies van intermaatskappy lenings.
 • Stel finansiële state op Caseware op.
 • Implementeer en handhaaf IFRS.
 • Krediteure / Kliënte asook Krediteure / Verskaffers.
 • Debiteure en Krediteure.
 • Kasboek.
 • Kontant boeke.
 • Berekeninge, rekonsiliasies en indiening van BTW-opgawes.
 • Handhaaf sekretariële verantwoordelikhede op Caseware.
 • Bestuur SARS BTW-resensies / oorsigte en BTW-oudits.
 • SARS navrae met betrekking tot dispute, ens.
 • Voorbereiding van jaarlikse opgawes vir CIPC.
 • Voorbereiding en indiening van inkomstebelastingopgawes.

Indien jy aan al die bogenoemde vereistes voldoen, stuur aansoek asook afskrif van die mees onlangse punte uitslae na

Epos: cvdata@mweb.co.za

Onderwerp: “Gekwalifiseerde Rekenmeester”

Indien jy geen terugvoer binne 14 dae ontvang nie, aanvaar die aansoek as onsuksesvol.

OOSTELIKE PERSONEEL KONSULTANTE (SEDERT 1990)

Kontaknommer: 0123483218

Epos: cvdata@mweb.co.za

Webtuiste: http://www.easternpersonnel.co.za

Facebook Blad: https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/easternpersonnel

BELANGRIKE KENNISGEWING: Deur aansoek te doen vir hierdie pos en om u CV en ander persoonlike inligting aan Oostelike Personeel Konsultante BK te verskaf, gee u toestemming dat die inligting gebruik word vir die spesifieke doel waarvoor dit verskaf is, wat werwings doeleindes en moontlike aanstellings doeleindes is (sou u suksesvol wees). Let daarop dat u inligting slegs vir werwings doeleindes of vir sodanige doeleindes wat verband hou met die beoordeling van die totstandkoming van ‘n diensverhouding met uself verwerk sal word, en dit sal gedoen word in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing oor databeskerming en privaatheid. Ons bevestig dat sulke inligting nie vir enige ander doel gebruik sal word sonder dat u vooraf toestemming daarvoor verleen het nie. As u aansoek nie suksesvol was nie, behou ons u CV en ander inligting vir ‘n tydperk van 3 maande. As u beswaar maak daarteen dat u inligting in ooreenstemming met die voormelde klousules gebruik word, moet u asseblief nie aansoek doen nie.


 • 0

FINANSIËLE BESTUURDER

Sluitings datum: 31 Mei 2022

Aanstelling: Permanent, Voltydse posisie.

Ligging: Waterkloofhoogte, Pretoria-Oos, Gauteng.

Salaris:  R 550,000-00 per jaar (CTC)

Noodsaaklike kwalifikasie: BCom Rekeningkunde en voltooide SAICA Klerkskap en minstens 3 jaar ervaring na klerkskap

Werk vanaf huis en woon een vergadering per week by

Rekenaar pakkette: Pastel Accounting | Pastel Evolution |MS Excel | Caseware

‘n Gevestigde rekeningkundige en sekretariële dienste maatskappy gebaseer in Pretoria-Oos benodig die dienste van ‘n Finansiële Bestuurder om by hul span aan te sluit.

•              Voltooide Finansiële B Comm-graad.

•              Voltooide SAICA Klerkskap en ten minste drie jaar ondervinding na klerkskap.

•              Uitstekende IFRS kennis, volledige implementering en instandhouding van IFRS.

•              Goeie belasting kennis.

•              Vaardig in Caseware Working Papers, e-filing, Pastel Partner en e@syfile.

•              Goed vertroud met die Belastingwet, Btw-wet en Maatskappywet en IFRS.

•              Vlot in Afrikaans.

•              Gevorderde Excel-vaardighede.

•              Goeie beplanning en organisasie vaardighede.

•              Moet onder druk kan werk en spertye kan nakom.

•              Daaglikse toesig oor die kliënt, verskaffer en rekeningkundige funksies.

•              Voorbereiding van betalings op bankstelsels en die monitering daarvan.

•              Toesig oor die maatskappy se Rekenaarstelsels.

•              Stel gedetailleerde finansiële bestuursrekeninge op – maandeliks, kwartaalliks en jaarliks.

•              Stel doelwitte op en hou toesig oor rekeningkundige en finansiële personeel.

•              Voorbereiding en hersiening van voorlopige belastingopgawes.

•              Voorbereiding en hersiening van kapitaalwinsbelasting berekeninge.

•              Monitor indiening van inkomstebelasting en BTW-opgawes.

•              Moniteer, berei voor en hou toesig oor SAID-oudits en -oorsigte.

•              Verseker voldoening aan finansiële wette en riglyne soos die Maatskappywet, CIPC, BTW-wet, Inkomstebelastingwet, IFRS.

•              Help die Ouditbestuurder tydens die jaarlikse oudit.

Indien jy aan al die bogenoemde vereistes voldoen, stuur aansoek asook afskrif van die mees onlangse punte uitslae na

Epos: cvdata@mweb.co.za

Onderwerp: “Finansiële Bestuurder”

Indien jy geen terugvoer binne 14 dae ontvang nie, aanvaar die aansoek as onsuksesvol.

OOSTELIKE PERSONEEL KONSULTANTE (SEDERT 1990)

Kontaknommer: 0123483218

Epos: cvdata@mweb.co.za

Facebook Blad: https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/easternpersonnelBELANGRIKE KENNISGEWING: Deur aansoek te doen vir hierdie pos en om u CV en ander persoonlike inligting aan Oostelike Personeel Konsultante BK te verskaf, gee u toestemming dat die inligting gebruik word vir die spesifieke doel waarvoor dit verskaf is, wat werwings doeleindes en moontlike aanstellings doeleindes is (sou u suksesvol wees). Let daarop dat u inligting slegs vir werwings doeleindes of vir sodanige doeleindes wat verband hou met die beoordeling van die totstandkoming van ‘n diensverhouding met uself verwerk sal word, en dit sal gedoen word in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing oor databeskerming en privaatheid. Ons bevestig dat sulke inligting nie vir enige ander doel gebruik sal word sonder dat u vooraf toestemming daarvoor verleen het nie. As u aansoek nie suksesvol was nie, behou ons u CV en ander inligting vir ‘n tydperk van 3 maande. As u beswaar maak daarteen dat u inligting in ooreenstemming met die voormelde klousules gebruik word, moet u asseblief nie aansoek doen nie.