• 0

RIVONIA ONTVANGSDAME – Dringende pos (dadelik beskikbaar)

Sluitings datum: 31 Mei 2022
Aanstelling: Permanent, Voltydse posisie.
Ligging: Rivonia tak, Johannesburg, Gauteng.
Salaris: R 6,000-00 – R 7,000-00 per maand
Werksure: Maandae – Vrydae 09:00 – 17:30 en Saterdae 09:00 – 13:00.

Benodig die dienste van ‘n netjiese, dame in die ontvangsarea van ‘n frima se Rivonia tak,
Eie betroubare vervoer en moet naby die werk woonagtig wees.
Sterk persoonlikheid wat dinge kan vasvat.
Georganiseerd, betroubaar en pligsgetrou met goeie kommunikasie vaardighede.
Moet vlot in Afrikaans kan lees, praat en skryf.
Moet vinnig kan leer, onafhanklik werk maar moet goed saam met die span inskakel.
Baie netjies voorkoms.
Rekenvaardig in Micosoft Office.
Goeie telefoon etiket en mense verhoudings.

Indien jy aan al die bogenoemde vereistes voldoen, stuur aansoek asook afskif van die mees onlangse punteuitslae na
Epos: cvdata@mweb.co.za
Onderwerp: “Rivonia Ontvangsdame”

Indien jy geen terugvoer binne 14 dae ontvang nie, aanvaar die aansoek as onsuksesvol.

OOSTELIKE PERSONEEL KONSULTANTE (SEDERT 1990)
Kontaknommer: 0123483218
Epos: cvdata@mweb.co.za
Webtuiste: http://www.easternpersonnel.co.za
Facebookblad: https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/easternpersonnel

BELANGRIKE KENNISGEWING: Deur aansoek te doen vir hierdie pos en om u CV en ander persoonlike inligting aan Oostelike Personeel Konsultante BK te verskaf, gee u toestemming dat die inligting gebruik word vir die spesifieke doel waarvoor dit verskaf is, wat werwingsdoeleindes en moontlike aanstellingsdoeleindes is (sou u suksesvol wees). Let daarop dat u inligting slegs vir werwingsdoeleindes of vir sodanige doeleindes wat verband hou met die beoordeling van die totstandkoming van ‘n diensverhouding met uself verwerk sal word, en dit sal gedoen word in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing oor databeskerming en privaatheid. Ons bevestig dat sulke inligting nie vir enige ander doel gebruik sal word sonder dat u vooraf toestemming daarvoor verleen het nie. As u aansoek nie suksesvol was nie, behou ons u CV en ander inligting vir ‘n tydperk van 3 maande. As u beswaar maak daarteen dat u inligting in ooreenstemming met die voormelde klousules gebruik word, moet u asseblief nie aansoek doen nie.


  • 0

TELESALES CONSULTANT

Closing date: 31 May 2022
Employment: Permanent, full-time position
Area: Crown Mines, Johannesburg
Salary: CTC R 9,000 – R 11,000 (Negotiable) basic salary only (medical contribution can be discussed)  

  • Afrikaans speaking (but bilingual) lady to help with our predominately Afrikaans speaking clients in certain outlying areas.
  • Be able to get to work at 07:30 and finish at 17:00
  • Great personality to connect with clients over the phone, full of energy and motivated.
  • Basic PC skills important, Outlook, Excel, and Word

Only if you comply with ALL the above-mentioned requirements, send CV and qualification(s) to:
Email cvdata@mweb.co.za
Subject:
Telesales Consultant   

If you are not contacted within 2 weeks of the closing date, please regard your application as unsuccessful.

EASTERN PERSONNEL CONSULTANTS CC (SINCE 1990)
Contact number: 0123483218
Website:
www.easternpersonnel.co.za
Facebook:
https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/easternpersonnelIMPORTANT NOTICE: By applying for this position and providing Eastern Personnel Consultants CC with your CV and other personal information, you are consenting to the information being used for the specific purpose for which it was provided, which is recruitment purposes and possible appointment purposes (should you be successful). Please note that your information will be processed for recruitment purposes only or for such purposes relating to assessing the establishment of an employment relationship with yourself, and this will be done in accordance with the applicable data protection and privacy legislation. We confirm that such information will not be used for any other purpose without obtaining your prior consent. If your application is not successful, we retain your CV and other information provided for a period of 3 months. If you object to your information being used in accordance with the aforementioned clauses, please do not apply.